Diagnosis of vibration white finger

Diagnosis of vibration white finger

Hello, how can I help?